Santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2014.06.11 / Atnaujinta 2019.03.04 13:02

Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato, kad Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistravę santuoką privalo ją įtraukti į apskaitą abiejų sutuoktinių arba vieno iš jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Jeigu sutuoktiniai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, santuoka įtraukiama į apskaitą paskutinės jų gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje.

Dokumentus santuokai/ištuokai įtraukti į apskaitą Lietuvos Respublikos pilietis gali pateikti šiais būdais:

  • Tiesiogiai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai;
  • Lietuvos Respublikos ambasadai, kuri dokumentus perduos Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai.
  • Siunčiant prašymą per Elektroninės valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt, jei turėsite galimybę asmeniškai arba per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus (santuokos ar ištuokos liudijimą)  Lietuvoje, civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųstas prašymas.

SVARBU:

Atsiimant dokumentus būtina pateikti per Elektroninės valdžios vartų portalą siųstų dokumentų originalus. Detali informacija - http://mepis.vrm.lt.

Įtraukiant santuoką į apskaitą, turi būti pateikti šie dokumentai:

  • Pilnai ir tvarkingai užpildytas "Prašymas dėl užsienyje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą". Prašymas pildomas didžiosiomis raidėmis (prašymą galima užpildyti atvykus į ambasadą);
  • Sutuoktinių asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasai arba asmens tapatybės kortelės);
  • Kai santuoka įregistruota Švedijos Karalystėje: Švedijos mokesčių inspekcijos išduotas išrašas iš gyventojų registro (Personbevis), patvirtintas antspaudu ir išdavusio pareigūno parašu, kuriame nurodomi pilni sutuoktinių duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, vieta, valstybė, pilietybė, adresas. Dokumentas privalo būti išverstas į lietuvių kalbą (autorizuotų vertėjų kontaktus rasite čia) arba prie jo pridėta ES daugiakalbė standartinė dokumento forma*.  Jei vertimas atliekamas ne pas autorizuotą vertėją, vertimo tikrumas turi būti patvirtintas notaro.
  • Ištuokos liudijimas, jei sutuoktinis anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu sutuoktinis yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinę bazę.

 Prašymą dėl santuokos apskaitymo gali pateikti vienas iš sutuoktinių.

Už santuokos įtraukimą į apskaitą ir santuokos liudijimo išdavimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis (už dokumentų pareikalavimą).

Civilinės metrikacijos įstaigos į apskaitą įtraukia tik tas santuokas, kurios užsienio valstybėse įregistruotos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12 – 3.17 straipsniuose nustatytų santuokos sudarymo sąlygų.

Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką, jos pradžia laikoma užsienio valstybės institucijos išduotame santuokos liudijime nurodyta data.

* Nuo 2019 m. vasario 16 d. pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

Remiantis  šiuo reglamentu Europos Sąjungoje tam tikriems viešiesiems dokumentams (pvz., gimimo,  santuokos, santuokos nutraukimo įrašams) ir jų patvirtintoms kopijoms netaikomas reikalavimas tvirtinti juos Apostille ar legalizuoti.

Reglamentu yra nustatomos ir daugiakalbės standartinės dokumentų formos, kurios bus skirtos naudoti kaip pagalbinė medžiaga vertimui tų viešųjų dokumentų, prie kurių jos pridedamos.

Daugiau informacijos apie reglamentą ir daugiakalbes standartines formas galima rasti Europos e. teisingumo portale https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents .

Naujienlaiškio prenumerata